سجاد قربانیهموند از يكشنبه 29 فروردين 1400مهندس تولید صنعت متال
واحد جوشکاریپس از مونتاژ، قطعات وارد مرحله جوشکاری شده و بعد از انجام فرآیند و تایید کنترل کیفی از سالن خارج می‌شوند...2 ماه پیش
واحد مونتاژمونتاژ قطعات پس از تایید واحد کنترل کیفی به واحد جوش کاری ارسال شده و سپس به بخش رنگ فرستاده می‌شود...2 ماه پیش
2 نتیجه
دنبال کنندگانصنعت متال گروه صنعتیبهنام بالاییحامد یاراحمدیمیلاد قمریامیر حسین کریمی