واحد مونتاژ

در واحد مونتاژ قطعاتی نظیر دستک، پلیت، بادبند و... در تراز مورد نظر نصب و قبل از عملیات جوشکاری به واحد کنترل کیفیت جهت اخذ تاییدیه تحویل داده می‌شود و سپس عملیات جوشکاری روی قطعات انجام می‌گردد که در نهایت پس از اتمام جوشکاری با تاییدیه کنترل کیفی قطعات به قسمت تمیز کاری و رنگ منتقل می‌گردد.سجاد | شنبه 13 آذر 1400