سوله صنعتی حافظ وارشصنعت متال گروه صنعتیصنعت متال گروه صنعتیسوله صنعتی حافظ وارششنبه 20 آذر 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب سوله صنعتی حافظ وارش
سوله صنعتی الوان شهرک مامونیهصنعت متال گروه صنعتیصنعت متال گروه صنعتیسوله صنعتی الوان شهرک مامونیهسه‌شنبه 2 آذر 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب سوله صنعتی الوان شهرک مامونیه
سوله صنعتی پروژه ایروفصنعت متال گروه صنعتیصنعت متال گروه صنعتیسوله صنعتی پروژه ایروفيكشنبه 30 آبان 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب سوله صنعتی پروژه ایروف
سوله صنعتی فابریکا ارمنستانصنعت متال گروه صنعتیصنعت متال گروه صنعتیسوله صنعتی فابریکا ارمنستانيكشنبه 30 آبان 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب سوله صنعتی فابریکا ارمنستان
اسکلت صنعتی گالری 1 و 2 پارس دامغانمهرداد غفاریمهرداد غفاریاسکلت صنعتی گالری 1 و 2 پارس دامغانشنبه 25 دی 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب اسکلت صنعتی گالری 1 و 2 پارس دامغان
واحد تمیزکاریصالح عباسیواحد تمیزکاریدوشنبه 20 دی 1400سازه‌ها و قطعات در این بخش پس از تمیزکاری آماده واحد رنگرزی می‌شوند...
پروژه سوله های صنعتی اراکمهرداد غفاریمهرداد غفاریپروژه سوله های صنعتی اراکچهارشنبه 1 دی 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب پروژه سوله های صنعتی اراک
واحد جوشکاریسجاد قربانیواحد جوشکاریشنبه 20 آذر 1400پس از مونتاژ، قطعات وارد مرحله جوشکاری شده و بعد از انجام فرآیند و تایید کنترل کیفی از سالن خارج می‌شوند...
واحد مونتاژسجاد قربانیواحد مونتاژشنبه 13 آذر 1400مونتاژ قطعات پس از تایید واحد کنترل کیفی به واحد جوش کاری ارسال شده و سپس به بخش رنگ فرستاده می‌شود...
14 نتیجه 1 از 22