اسکلت صنعتی گالری 1 و 2 پارس دامغانمهرداد غفاریمهرداد غفاریاسکلت صنعتی گالری 1 و 2 پارس دامغانشنبه 25 دی 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب اسکلت صنعتی گالری 1 و 2 پارس دامغان
پروژه سوله های صنعتی اراکمهرداد غفاریمهرداد غفاریپروژه سوله های صنعتی اراکچهارشنبه 1 دی 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب پروژه سوله های صنعتی اراک
اسکلت فلزی پروژه باغ چاییمهرداد غفاریمهرداد غفاریاسکلت فلزی پروژه باغ چاییچهارشنبه 1 دی 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب اسکلت فلزی پروژه باغ چایی
سوله صنعتی حافظ وارشصنعت متال گروه صنعتیصنعت متال گروه صنعتیسوله صنعتی حافظ وارششنبه 20 آذر 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب سوله صنعتی حافظ وارش
سالن اسیدشویی شهرک صنعتی سمنانصنعت متال گروه صنعتیصنعت متال گروه صنعتیسالن اسیدشویی شهرک صنعتی سمنانسه‌شنبه 2 آذر 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب سالن اسیدشویی شهرک صنعتی سمنان
اسکلت فلزی ویلای چیلکصنعت متال گروه صنعتیصنعت متال گروه صنعتیاسکلت فلزی ویلای چیلکسه‌شنبه 2 آذر 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب اسکلت فلزی ویلای چیلک
سوله صنعتی الوان شهرک مامونیهصنعت متال گروه صنعتیصنعت متال گروه صنعتیسوله صنعتی الوان شهرک مامونیهسه‌شنبه 2 آذر 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب سوله صنعتی الوان شهرک مامونیه
سوله صنعتی پروژه ایروفصنعت متال گروه صنعتیصنعت متال گروه صنعتیسوله صنعتی پروژه ایروفيكشنبه 30 آبان 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب سوله صنعتی پروژه ایروف
سوله صنعتی فابریکا ارمنستانصنعت متال گروه صنعتیصنعت متال گروه صنعتیسوله صنعتی فابریکا ارمنستانيكشنبه 30 آبان 1400فرآیند ساخت، تکمیل و نصب سوله صنعتی فابریکا ارمنستان
16 نتیجه 1 از 22